İŞ BAŞVURULARINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın Çalışan Adayı;

Oto Trim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla; iş başvurusu amacıyla tarafımıza ilettiğiniz/ileteceğiniz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

1. AMAÇ

Oto Trim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti /Trim Otomotiv Denizcilik Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile sizlerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Tarafınıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile Oto Trim olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz bilgileri sizlerle ilişkimiz kapsamında belirlemekteyiz.

2. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : Oto Trim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Oto Trim)

Denizli Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:172 Gebze, Kocaeli/Türkiye

İrtibat Kişisi :

Telefon:

Email : info@ototrim.com.tr

3. UYGULAMA

Oto Trim Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti / Trim Otomotiv Denizcilik Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti olarak;

Siz çalışan adaylarımız ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası

sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve amaçlarımız ile sınırlı, ilgili ve ölçülü olarak işleyebilecek yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

a) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Sözleşmenin kurulmasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, meşru menfaatlerimiz için veya tarafınızca (ilgili kişilerce) alenileştirilmiş olması koşuluyla, işleme şartları olmadığı takdirde açık rıza ile işlenebilecektir. Ayrıca işlenen tüm kişisel verileriniz;

* Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun,

* Doğru ve güncel,

* Belirli açık ve meşru amaçlar için,

* İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

* İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

6698 KVKK’ nın md 5/2-c uyarınca tarafınız ile şirketimiz arasında bir iş sözleşmesi kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle açık rızanıza ihtiyaç duymadan;

* İş başvurunuzu değerlendirmek,

* Başvuru yaptığınız pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

* İş görüşmelerini yapmak ve işe alım amacıyla sizinle iletişime geçebilmek,

b) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.

Kişisel verilerinizi tarafımıza dijital ortamda ileteceğiniz yahut bir sisteme kaydettiğiniz (Kariyer.net vb.) belge (CV) ve formlar aracılığıyla veya Oto Trim çalışanları ile yapılacak görüşmeler yoluyla sözlü olarak veya dolduracağınız iş başvuru formları aracılığıyla yazılı olarak toplamaktayız.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Oto Trim ile birlikte sorumlu olmak üzere; ortaklara ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı Oto Trim olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan işbirliği içinde olunan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.

d) Verilerin Saklanması ve Silinmesi
Mevzuat gereği ilgili kişisel veriler belirli sürelerle saklanmaktadır. Bu nedenle kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde ve gerekli sürede saklamak şirketimizin sorumluluğundadır. Bu saklama süreleri hazırlanan kişisel veri envanterinde veri bazında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Veriler fiziki veya elektronik ortamda saklanır. Verilerin saklanması ve muhafazası için gereken güvenlik tedbirleri alınmış ve güvenli ortam şirketimizce sağlanmıştır. Saklama süresi sona eren kişisel veriler 6 aylık periyotlarda imha edilir. (silme/yok etme/anonim hale getirme)
e) İlgili Kişi Olarak Haklarınız
6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da www.ototrim.com.tr adresinde ki Başvuru Formu’ nu doldurmak suretiyle ve/veya
* Başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini içerecek, (Kimliğinizi ispat edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.) ,
*Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olacak,
* Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilecek,
*Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olacak şekilde;
Şirketimizin “Denizli Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:172 Gebze, Kocaeli/Türkiye ” adresine yazılı olarak veya sistemimizde tanımlı e-posta
İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.
6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere,yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:
Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
4. DİĞER HUSUSLAR
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.ototrim.com.tr” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir.
OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. TRİM OTOMOTİV DENİZCİLİK METAL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.